REGULAMIN REKOLEKCYJNEGO SPOTKANIA MŁODYCH – MAX FESTIWAL

Art. 1

Organizatorem Max Festiwalu Rekolekcyjnego Spotkania Młodych, zwanego dalej Festiwalem jest Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa).

Art. 2

Celem Festiwalu jest:
1) prowadzenie rekolekcji,
2) ewangelizacja młodych,
3) formowanie młodych do bycia świadomym i odpowiedzialnym katolikiem.
 

Art. 3

1. Uczestnikami Festiwalu mogą być – po złożeniu deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu i otrzymaniu indywidualnego identyfikatora – wyłącznie:
1) osoby pełnoletnie;
2) osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą rodziców przy uczestnictwie pełnoletniego opiekuna;
2. Łączna liczba uczestników wraz z opiekunami nie może być wiksza niż 400 osób.
 

Art. 4

1. Festiwal odbywa się na ogrodzonym terenie w Niepokalanowie. Na pole namiotowe, mają dostęp tylko uczestnicy Festiwalu posiadający indywidualny identyfikator.
2. Pole namiotowe znajduje się w części klasztornej, zwykle objętej klauzurą, dlatego w części klasztornej można poruszać się tylko i wyłącznie po terenie oznakowanym, jako wyjętym spod klauzury.
3. Każdy uczestnik zakwaterowany na polu namiotowym powinien przywieźć ze sobą sprzęt biwakowy (namiot, karimata lub materac, śpiwór, menażka, sztućce, kubek, itp.), długopis i notatnik jak również Pismo święte oraz różaniec.
4. Zabronione jest wchodzenie do namiotów uczestników płci przeciwnej.
5. Przyjazd uczestników oraz ich opiekunów odbywa się na ich wyłączną odpowiedzialność. Organizator nie organizuje przyjazdu uczestników lub ich opiekunów.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby, które przebywają poza miejscem Festiwalu.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaginione lub skradzione rzeczy materialne, w szczególności przedmioty cenne należy zostawić w domu lub nosić przy sobie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
 

Art. 5

Każdy uczestnik ma obowiązek:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu;
2) poszanowania chrześcijańskiego i franciszkańskiego charakteru Festiwalu;
3) zachowania zgodnego z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
4) wykonywania zaleceń organizatora, służb porządkowych Festiwalu oraz służb państwowych;
5) uczestniczenia w programie Festiwalu;
6) zachowywania punktualności, porządku oraz dbania o czystość wokół siebie i na całym terenie spotkania, zwłaszcza w pomieszczeniach sanitarnych;
7) wyrzucania śmieci w miejscach do tego przeznaczonych;
8) dbania o bezpieczeństwo Festiwalu, w tym nie używania otwartego ognia (świeczki, kuchenki gazowe) i urządzeń elektrycznych typu: kuchenki, grzałki itp.
9) stałego noszenia ze sobą identyfikatorów w czasie Festiwalu;
10) noszenia godnego ubioru w pomieszczeniach sakralnych, placu przy bazylice oraz w czasie nabożeństw i spotkań.
 

Art. 6

Zabrania się:
1) Wstępu osobom zobowiązanym do tego przez Sąd na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy Postępowanie w sprawach nieletnich;
2) wnoszenie profesjonalnego sprzętu fotograficznego oraz kamer;
3) wprowadzania zwierząt, poza zwierzętami służącymi osobom niepełnosprawnym;
4) używania bezzałogowych statków powietrznych lub balonów przez uczestników Festiwalu;
5) używania przedmiotów służących do poruszania się w sposób inny niż na własnych nogach np. rowerów, deskorolek, wrotek, pojazdów kołowych bez specjalnego zezwolenia na terenie Festiwalu;
6) noszenia ubioru uniemożliwiającego identyfikację;
7) noszenia butów o metalowych zakończeniach;
8) zachowań agresywnych, niegodnych lub prowokacyjnych;
9) posiadania i używania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, tytoniu, alkoholu i stosowania podczas Festiwalu środków odurzających i psychotropowych lub innych środków o analogicznym działaniu;
10) wnoszenia płynów w opakowaniach szklanych;
11) podejmowania działalności niezwiązanej z Festiwalem.
 

Art. 7

1. Nad bezpieczeństwem czuwają służby porządkowe wyznaczone i oznaczone przez organizatorów, a także odpowiednio służby państwowe (policja, straż pożarna).
2. Służby porządkowe mają w ramach prawa powszechnie obowiązującego prawo do odpowiedniej kontroli i działań, mających na celu dopilnowanie przestrzegania regulaminu i interwencji w przypadku jego naruszenia.
3. Służby porządkowe mogą zarządzić ewakuację wszystkich osób z terenu Festiwalu z przyczyn uzasadnionych min. zagrożeniem bądź sytuacjami, które uzasadnia stan wyższej konieczności.
 

Art. 8

Nad bezpieczeństwem medycznym czuwa załoga ratownicza będąca w obsłudze Festiwalu.
 

Art. 9

W czasie Max Festiwalu będą robione zdjęcia, filmiki i inne materiały, które będą prezentowane w mediach. Wysłanie deklaracji o uczestnictwie jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie wspomnianych materiałów w mediach.
 

Art. 10

1. W przypadku kwestii spornych lub niejasnych, interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator ma prawo nakazać uczestnikom łamiącym regulamin opuszczenie Festiwalu.
 

Art. 11

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa kanonicznego.
2. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2018 r. Regulamin jest ogłaszany na stronie internetowej MAX FESTIWAL.
4. Organizator może w każdej chwili zmienić regulamin. Zmieniony regulamin jest ogłaszany na stronie internetowej MAX FESTIWAL i wchodzi w życie w terminie 7 dni od ogłoszenia.