Informacje dotyczące danych osobowych

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane:
Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek oraz dodatkowo w przypadku wypełniania deklaracji przez rodziców Imię i nazwisko, numer telefonu do rodziców.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) (dalej: PZBMK) z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 1, 00-225 Warszawa, będąca kościelną osobą prawną, NIP 526 10 31 806, REGON 040014005.
Siedziba inspektora danych osobowych mieści się w siedzibie administratora. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PZBMK służy następujący adres email: iodo@prowincja.org

W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe?

Dane uczestników Max Festiwalu mogą być wykorzystywane w następujących celach:
1. Organizowania Twojego uczestnictwa w Max Festiwalu (w szczególności: wydania identyfikatora, organizacji twojego noclegu, uczestnictwa w rekolekcyjnych spotkaniach młodych)
2. Wysyłania materiałów informacyjnych związanych z Max Festiwal, osobom, które zadeklarowały chęć otrzymywania materiałów informacyjnych (w szczególności: zaproszeń na kolejne rekolekcyjne spotkania młodych, itp.) od PZBMK, przetwarza się w celu ich wysyłki.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z bezpieczeństwem prawnym PZBMK tj. do czasu przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń względem PZBMK.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz PZBMK, twoje dane osobowe mogą być powierzane do celów o których mowa powyżej w deklaracji. Podmioty, którym mogą być powierzane twoje dane osobowe to: podmioty nadzorujące PZBMK, drukarnie, operatorzy pocztowi, kurierzy, audytorzy. PZBMK nie będzie przekazywać twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prawa ochrony danych

W związku z przetwarzaniem przez PZBMK Twoich danych przysługuje Ci prawo do:
• uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych.
• dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez PZBMK.
• sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• przeniesienia danych osobowych.
• wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem w formie elektronicznej otrzymania poniższych informacji o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszej deklaracji. Zgoda jest podstawą przetwarzania danych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do przetwarzania danych osobowych, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie wyrażam bezpłatną zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, lub w przypadku wypełnienia niniejszej deklaracji przez rodziców mojego dziecka, w publikacjach prasowych oraz w mediach społecznościowych przez PZBMK w celach informacyjnych i sprawozdawczych. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.